சற்று நேரத்திற்கு முன் உதயன் பத்திரிகை காரியாலயத்திற்கு முன் உள்ள வீட்டில் இனந்தெரியாத நபர்கள் வாள்கள் மற்றும் பெற்றோல் கொண்டு தாக்குதல்….

சற்று நேரத்திற்கு முன் உதயன் பத்திரிகை காரியாலயத்திற்கு முன் உள்ள வீட்டில் இனந்தெரியாத நபர்கள் வாள்கள் மற்றும் பெற்றோல் கொண்டு தாக்குதல்….

Be the first to comment

Leave a Reply