உடைப் பெடுக்கும் அபாயம் கிளிநொச்சி கந்தன் குளம்

கிளிநொச்சி கந்தன் குளம் அணைக்கட்டு அரிப்படைந்தமையால் குளம் உடைப் பெடுக்கும் அபாயம் இருப்பதாக அறிய முடிகின்றது

இரவு 10 மணியளவில் உடைப்பெடுக்க சாத்தியக் கூறுகள் அதிகமாக இருப்பதால் எட்டாம் வாய்கால் பகுதியினர் எச்சரிக்கை ஆகைஇருக்கவும் அதை அண்டியவரும் அவதானமாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்

Be the first to comment

Leave a Reply