ஆபிரிக்காவில் பரவிய வைரஸ் வடக்கிலும் வேகமாக பரவுகிறது: கால்நடை வைத்திய திணைக்களம் அவசர அறிவிப்பு!

ஆபிரிக்காவில் பரவிய வைரஸ் வடக்கிலும் வேகமாக பரவுகிறது: கால்நடை வைத்திய திணைக்களம் அவசர அறிவிப்பு!

Be the first to comment

Leave a Reply