120 கோடி ரூபா பெறுமதியான ஹெரோயினுடன் 4 பேர் கைது! முக்கிய செய்தி…!!

120 கோடி ரூபா பெறுமதியான ஹெரோயினுடன் 4 பேர் கைது! முக்கிய செய்தி…!!

120 கோடி ரூபா பெறுமதியான ஹெரோயினுடன் 4 பேர் கைது! முக்கிய செய்தி...!!

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-1280248759766322&output=html&h=250&slotname=3486960275&adk=1052331719&adf=2885636607&pi=t.ma~as.3486960275&w=300&lmt=1607243532&psa=0&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.theevakam.com%2Farchives%2F270251&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1607244034879&bpp=6&bdt=4276&idt=356&shv=r20201201&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C352x90&nras=1&correlator=6877424739971&frm=20&pv=1&ga_vid=1353932089.1607244035&ga_sid=1607244035&ga_hid=1940788478&ga_fc=0&u_tz=330&u_his=1&u_java=0&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=28&ady=927&biw=360&bih=520&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C21066973&oid=3&pvsid=550168214444305&pem=889&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C520%2C360%2C520&vis=1&rsz=%7C%7CleEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=E93evpWJ7q&p=https%3A//www.theevakam.com&dtd=378

120 கோடி ரூபா பெறுமதியான ஹெரோயின் மற்றும் ஐஸ் ரக போதைப்பொருள் தொகையொன்றுடன் 4 சந்தேகநபர்கள் மதுவரித் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-1280248759766322&output=html&h=375&slotname=7453716325&adk=4148287207&adf=639033484&pi=t.ma~as.7453716325&w=360&lmt=1607243532&rafmt=11&psa=0&format=360×375&url=https%3A%2F%2Fwww.theevakam.com%2Farchives%2F270251&flash=0&fwr=1&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1607244034885&bpp=18&bdt=4282&idt=411&shv=r20201201&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C352x90%2C300x250&nras=1&correlator=6877424739971&frm=20&pv=1&ga_vid=1353932089.1607244035&ga_sid=1607244035&ga_hid=1940788478&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=330&u_his=1&u_java=0&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=1304&biw=360&bih=520&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C21066973&oid=3&pvsid=550168214444305&pem=889&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1924&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C520%2C360%2C520&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=kCR1Bp4MkV&p=https%3A//www.theevakam.com&dtd=433

தொடுவெவ மாரவில பகுதியில் வைத்து குறித்த சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் போது 100 கிலோ கிராம் ஹேரோயின் போதைப்பொருளும் மற்றும் 100 கிலோ கிராம் ஐஸ் ரக போதைப்பொருளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக மதுவரித் திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்

Be the first to comment

Leave a Reply