மீண்டும் வெள்ளத்தில் மிதக்கும் யாழ்ப்பாணம்..! 54 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு, மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம்.. மக்களே அவதானம்..

மீண்டும் வெள்ளத்தில் மிதக்கும் யாழ்ப்பாணம்..! 54 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு, மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம்.. மக்களே அவதானம்

Be the first to comment

Leave a Reply