கெரவலபிட்டிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக நாடு_முழுவதும் (12:35) மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது.மின்சக்தி அமைச்சு

கெரவலபிட்டிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக நாடு_முழுவதும் (12:35) மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது.

மின்சக்தி அமைச்சு

Be the first to comment

Leave a Reply