மத்தல விமான நிலையத்தின் பாரிய முன்னேற்றம்!!!!

மத்தல விமான நிலையத்தின் பாரிய முன்னேற்றம்!!!!

மத்தல விமான நிலையத்தின் பாரிய முன்னேற்றம்!!!!

மத்தலை விமான நிலையத்தில்  இருந்து  முதல்முறையாக 3371 Kg எடையுடைய இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மரக்கறி மற்றும் பழங்கள் ஓமானுக்கு ஏற்றுமதி

5 வருடத்திற்கு முன் ஆரம்பித்திருக்க வேண்டிய வேலைத்திட்டம் அரசியல் லாபத்திற்காக செயல்படுத்தாமல் விடப்பட்ட விடையம் இப்பொழுது மீள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது

Be the first to comment

Leave a Reply