சித்தார்த்தன் பலிகடாவா?????

சித்தார்த்தன் பலிகடாவா?????

விருப்பு வாக்கால் குழப்பம்!

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் மூன்றாவது ஆசனத்துக்கான விருப்பு வாக்கால் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2043670455283184&output=html&h=300&slotname=1113368017&adk=3943926460&adf=2553751044&w=360&lmt=1596742494&rafmt=1&psa=0&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=360×300&url=https%3A%2F%2Fethiroli.com%2Fmain%2F%25e0%25ae%259a%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25a8%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25a9%25e0%25af%2588%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258a%25e0%25ae%25a3%25e0%25af%258d%25e0%25ae%259f%25e0%25af%2581-%25e0%25ae%25b5%25e0%25ae%25b0-%25e0%25ae%259a%2F&flash=0&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1596742494680&bpp=30&bdt=2792&idt=30&shv=r20200803&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C360x300&nras=1&correlator=6893253253588&frm=20&pv=1&ga_vid=1155761075.1596742494&ga_sid=1596742494&ga_hid=2137670924&ga_fc=0&iag=0&icsg=9414562720426&dssz=42&mdo=0&mso=0&u_tz=330&u_his=1&u_java=0&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=1169&biw=360&bih=520&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530557%2C42530559%2C21066125%2C21066973&oid=3&pvsid=1098390792490111&pem=504&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1924&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C520%2C360%2C520&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=2&fsb=1&xpc=lcZ3v6Lft8&p=https%3A//ethiroli.com&dtd=55

மூன்றாவது இடத்தில் சித்தார்த்தன் இருந்தார் எனவும், அதை மாற்றி சுமந்திரனை மாற்றியுள்ளனர் என சித்தார்த்தனின் ஆதரவாளர்கள் பகிரங்கமாகக் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2043670455283184&output=html&h=300&slotname=1761053514&adk=3738454700&adf=1389837515&w=360&lmt=1596742494&rafmt=1&psa=0&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=360×300&url=https%3A%2F%2Fethiroli.com%2Fmain%2F%25e0%25ae%259a%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25ae%25e0%25ae%25a8%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25a4%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25a9%25e0%25af%2588%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%2595%25e0%25af%258a%25e0%25ae%25a3%25e0%25af%258d%25e0%25ae%259f%25e0%25af%2581-%25e0%25ae%25b5%25e0%25ae%25b0-%25e0%25ae%259a%2F&flash=0&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1596742494761&bpp=25&bdt=2873&idt=26&shv=r20200803&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C360x300%2C360x300&nras=1&correlator=6893253253588&frm=20&pv=1&ga_vid=1155761075.1596742494&ga_sid=1596742494&ga_hid=2137670924&ga_fc=0&iag=0&icsg=37658250881706&dssz=44&mdo=0&mso=0&u_tz=330&u_his=1&u_java=0&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=1963&biw=360&bih=520&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530557%2C42530559%2C21066125%2C21066973&oid=3&pvsid=1098390792490111&pem=504&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1924&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C520%2C360%2C520&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=3&fsb=1&xpc=BAcmkWZEXK&p=https%3A//ethiroli.com&dtd=45

இதனால், வாக்கெண்ணும் நிலையத்தில் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply