கூட்டமைப்பில் சரியானவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு பிழையானவர்கள் தெரிவாகியுள்ளனர்: விக்னேஸ்வரன்

கூட்டமைப்பு உரிமை அரசியலை கைவிட்டதன் விளைவே தோல்வி: சரியானவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு பிழையானவர்கள் தெரிவாகியுள்ளனர்: விக்னேஸ்வரன்!

Be the first to comment

Leave a Reply