மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவுகள் இதோ

இம்முடிவுகள் இறுதியானவை அல்ல

11)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 80 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2703
கேடையம் 969

(5)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 84 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

84
த.தே.கூ 2170
கேடையம் 718
த.ம.மு 135

(11)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 80 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2703
கேடையம் 969

(10)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 86 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 1836
கேடையம் 1200

(12)கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 85 ஐ உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ 2117
கேடையம் 856

Be the first to comment

Leave a Reply