மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவு!!

மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவு!!

கிளிநொச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்களில் ஒன்றான இலக்கம் 11ன் உடைய நிலையத்தின் முடிவு

த.தே.கூ. 2170
கேடயம். 718
த.ம.மு 135
ஈ.பி.டி.பி 218
ஐ.ம.ச. 279

Be the first to comment

Leave a Reply