சற்று முன்னர் வரையான வாக்களிப்பு சதவீதம் வெளியானது!!!!

சற்று முன்னர் வரையான வாக்களிப்பு சதவீதம் வெளியானது

சற்று முன்னர் வரையான வாக்களிப்பு சதவீதம் வெளியானது

General Election 2020,
Voter turnout at 12 noon:
Colombo 34%,
Kurunegala 40%,
Gampaha 40%,
Hambantota 40%:
Nuwaraeliya 48%,
Baticaloa 40%,
Digamadulla 40%,
Polonnaruwa 28%,
Mathara .41%,
Kandy 43%,
Ratnapura 50%,
Trinco 50%
Kegalle 47%
Vanni 40%
Moneragala 55

Be the first to comment

Leave a Reply