முள்ளிவாய்க்கால் நினைவாக சில புகைப்படங்கள்…

என்றும் காலம் உள்ளவரை இவை எமது சொந்த இரத்தங்களை நினைவு கூர்ந்த படியே இருக்கும்..

இன்னும் அங்கு மணக்கின்றதாம் இரத்தம்

இன்னும் இங்கு கொதிக்கின்றது மனம்

Be the first to comment

Leave a Reply