மின்சக்தி அமைச்சின் அறிவித்தல்…

நாட்டின் வானிலை மாற்றம் காரணமாக பல பகுதிகளிலும் மின்சார துண்டிப்பின் காரணமாக சுமார் 44000 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மின் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது எனவே குறித்த பகுதிகளுக்கு 24 மணி நேரத்துக்குள் மின்சாரத்தை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

இருப்பினும் அதிகமாக நுவர எலியா மாவட்டத்தில் 780 குடும்பங்கள் பாதிக்க பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குவது நாளைவரை பிற்போட்டுள்ளதாக மின் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது

Be the first to comment

Leave a Reply